ロシア語倶楽部  Russian Language Club

ロシア語便覧(文法概説)

◆注意:このページの変化表など無断で流用しないで下さい!

1. 発音方法

ロシア語は、子音と母音を組み合わせてローマ字のように文字通りに読む。ただし、例外的発音や、外来語は文字の表記とは違った発音をする場合があるので注意する。
※下記のカタカナ表記の発音はロシア語から日本語への転写にすぎないので了解願いたい。

1-1 アクセントのない母音の発音
アクセントのない母音で次のものは文字面と異なる発音になる。
(1) アクセントのない о (オー)は、アと発音する。
она́ [アナー] 彼女、 окно́ [アクノー] 窓、 Москва́ [マスクヴァー] モスクワ

(2)アクセントのない語頭の я (ヤー)や е (イェー)は、軽くイと発音する。
язык [イズィーク] 言語・舌、 япо́ния [イポーニヤ] 日本、 весна́ [ヴィスナー] 春、 телефо́н [チリフォーン] 電話
1-2 子音で注意の必要なもの
子音には声を一緒に出すもの(有声子音)と、息だけで発音するもの(無声子音)とがある。ロシア語ではこの有声子音と無声子音が発音のキーポイントの一つになる。
有声子音 б  [ブ] в  [ヴ] г  [グ] д  [ドゥ] ж  [ジ] з  [ズ]
無声子音 п  [プ] ф  [フ] к  [ク] т  [トゥ] ш  [シ] с  [ス]
※上の6組の子音は口の形が全く同じで、有声子音か無声子音かの違いだけである。
(1)無声化(有声子音を無声子音として発音する)
б, в, г, д, ж, з が語末にあるときや、無声子音や ь の前にある時は無声化する。
〔例〕
лев [リェーフ] ライオン、 юг [ユーク] 南、 го́род [ゴーラット] 街・市、 эта́ж [エターシ] 階、 по́езд [ポーイスト] 汽車、 кро́вь [クローフィ] 血液、 ю́бка [ユープカ] スカート、 во́дка [ヴォートゥカ] ウォッカ

(2)有声化(無声子音を有声子音として発音する)
k, c, т の3個が б, г, д, ж, з の5個と ь の直前にある時は有声化する。
вокза́л [バグザール] 駅、 сда́ча [ズダーチャ] 釣銭、 про́сьба [プローズィバ] 願い

2. 人称代名詞 (личное местоимение)

【人称代名詞変化表】 
人称 単 数 複 数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
わたし おまえ
/それ
彼女
/それ
われわれ あなた
/きみたち
/あなた方
彼ら
/彼女ら
/それら
主格 я ты он / оно́ она́ мы вы они́
生格 меня́ тебя́ его́ её нас вас их
与格 мне тебе́ ему́ ей нам вам им
対格 меня́ тебя́ его́ её нас вас их
造格 мно́й тобо́й им ей на́ми ва́ми и́ми
前置格 мне́ тебе́ нём ней нас вас них

※ ты は親子・夫婦や親しい間柄で使われる。子が親に対するときも使われる。
※ вы は相手が一人でも尊敬する相手や丁寧語を使う間柄では「あなた」の意味で使われる。
※三人称代名詞の主格以外は、前置詞と結合すると、語頭に н- が付加される。у него、к ней、на них、с ним、о ней

3. 名詞の性 (род существительных)

1.ロシア語の名詞には、男性形、中性形、女性形の3つがある。
2.人の実際の性別はもちろん、名前・職業などをあらわす名詞にも性別がある。
3.動物も同様だが、物や事柄についての名詞も性を区別する。
4.この性により人称代名詞の он, она, оно のどれを使うかなどがわかる。
5.ロシア語の名詞の性は、単語の末尾の文字で見分けることができる。

性 別 単語の末尾の形
男性形 (мужской род) 子音
中性形 (средний род) -мя
女性形 (женский род)

※ -ь で終わる名詞は、男性形・女性形の双方にあるのでその都度個々に覚えなければならない。
ただし -жь, -чь, -шь, -щь, -ость で終わる名詞は女性形である。
※ -а, -я で終わる名詞でも、男の人や名前をさすものは男性名詞。
папа (パパ)、 дядя (おじさん)、 юноша (青年)、 Ваня, Катя (男性名の愛称)など。

4.名詞の数 (число)

名詞の数には、単数形 (единственные чсло) 、と複数形(множественное чсло) がある。

4-1 単数だけをもちいる名詞
1.物質名詞
その部分が、全体と同じ性質をそなえているもので、個数を数えることはできないが、計量はできるもので、総和として把握できるもの。
(不定数詞 мало, много などと共に用いることができるが、個数詞と共には用いられない)
бума́га 紙、 песо́к 砂、 пла́мя 炎、 дым 煙、 желе́зо 鉄、 са́хар 砂糖、 смета́на スメタナ、 мука́ 小麦粉、 мя́со 肉、 молоко́ 牛乳、 виногра́д ぶどう、 крыжо́вник すぐり、 крубни́ка いちご、 карто́фель(картошка) じゃがいも、 морко́вь にんじん、 минда́ль アーモンド、 лапша́ 麺類 など

《単数形だけの物質名詞が複数形の場合の意味》
1)品種・種類を表す時
вино́ - ви́на 種々のワイン、 ма́сло - масла́ 種々のバター、 мука́ - муки́ 種々の粉 など。
2)普通名詞に転化した場合
бума́га 紙 - бума́ги 書類、 песо́к 砂 - пески́ 砂地、 вода́ 水 - воды́ 河川、湖沼 など。
2.抽象名詞
特徴(性質)、動作(行為)、感覚など抽象的な概念を表すもの。
темнота́ 暗さ、 доброта́ 善良さ、 молча́ние 沈黙、 ожида́ние 期待、 здоро́вье 健康、 ве́ра 信仰、 борьба́ 闘い、 любо́вь 愛 など。

《単数形だけの抽象名詞が複数形の場合の意味》
1)具体的意味をもつとき
труд 労働 - труды́ 労作、 тру́дность 困難 - тру́дности 難事、 высота́ 高さ - высо́ты 重要部門(地位) など。
2)自然現象に関するものの複数形はその激しさ、その時を表す
моро́з 厳寒 - моро́зы 酷寒・酷寒期、 жара́ 暑さ - жары́ 酷暑・酷暑期、 хо́лод 寒さ - холода́ 寒季 など。
3.集合名詞
事物の総体を一のまとまったものとして表すので、複数形がない。
родня́ 親族、 листва́ 木の葉、 молодёжь 青年、 ме́бель 家具、 бельё 下着、 бага́ж 手荷物、 скот 家畜、 народ 民衆(国民・民族の意味では複数形がある) など。
※ ры́ба さかな、 оле́нь 鹿 なども複数形をもたない。
※ この他、 черепи́ца かわら、 кирпи́ч レンガ、 спорт スポーツ なども集合名詞。
※ сосна́ 松、 берёза 白樺 なども集合的に用いられることがある
4-2 複数だけを用いる名詞
1.具象名詞
весы́ はかり、 часы́ 時計、 но́жницы はさみ、 очки́ めがね、 воро́та 門、 я́сли 保育所(託児所)、 пери́ла 手すり、 са́нки 小さなそり、 са́ни そり、 брюки ズボン ・ де́ньги 金銭、 фина́нсы 財政、 припа́сы 予備品、 сла́сти 菓子、 ку́дры 巻き毛、 о́вощи 野菜、 фру́кты 果物

2.物質名詞
духи́ 香水、 дрова́ 薪、 консе́рвы 缶詰、 сли́вки クリーム、 обо́и 壁紙、 черни́ла インク、 щи キャベツのスープ、 отбро́сы 屑、 помо́и 汚水、 очи́стки 廃物 など。

3.抽象的・集合的名詞
вы́балы 選挙、 про́воды 見送り、 по́хороны 葬式、 поми́нки 追善、 имени́ны 名の日、 ро́ды 出産、 перегово́ры 交渉、 ска́чки 競馬、 деба́ты 討論、 хло́поты 配慮、 ша́хматы 将棋、 кани́кулы 休暇(学校の)、 бу́дни 平日、 су́мерки たそがれ、 потёмки 闇、 су́тки 一昼夜 など。

5.名詞の格変化 (склонение)

ロシア語には、名詞や代名詞の語尾が変化して日本語の「てにをは」にあたる役割の「格」というものがある。(ロシア語には「てにをは」にあたる語はなく、名詞や代名詞の後ろの方を変化させてあらわしている) この格には「主格、生格、与格、対格、造格、前置格」の6つがある。主格は名詞や代名詞で格変化させずに原形で用いる。

格 (падеж ) 意味 機能
は型 主格 (именительный падеж) ~は・~が 主語・述語
の型 生格 (родительный падеж) ~の 所有・所属
に型 与格 (дательный падеж) ~に 間接目的
を型 対格 (винительный падеж) ~を 直接目的
で型 造格 (творительный падеж) ~で・~として 手段・職業
前置詞型 前置格 (предложный падеж) 前置詞の意味 前置詞と共に
5-1 男性名詞格変化表
男性
単数
単  数
語尾 主格 生格 与格 対格 造格 前置格
男1 子音 子音 * -ом
男2* -ом
男3

* -ем
(-о́м)
男4 * -ем
(-о́м)
男5 * -ем
男6 * -ем
(-ём)
男性
複数
複  数
語尾 主格 生格 与格 対格 造格 前置格
男1 子音 -ов -ам * -ами -ах
男2

-ов -ам * -ами -ах
男3


-ей -ам * -ами -ах
男4 -ев
(-ов)
-ам * -ами -ах
男5 -ев
(-ов)
-ям * -ями -ях
男6 -ей -ям * -ями -ях

— は主格に同じ
* は主格または生格に同じ
- はゼロ語尾
活動体(人・動物)の対格は生格と同じ
【男性形のおもな不規則変化】
брат (兄弟) муж (夫) друг (親友) сын (息子) путь (道)

5-2 中性名詞格変化表
中性
単数
単  数
語尾 主格 生格 与格 対格 造格 前置格
中1 -ом
中2 -ем
-ье -ье -ья -ью -ьем
(-ьём)
-ье
(-ьи)
-ьё -ьё
中3 -же
-це
-че
-ше
-ещ
-же
-це
-че
-ше
-ещ
-ем
中4 -ие -ие -ем
中5 -мя -мя -ени -ени -енем -ени
中性
複数
複  数
語尾 主格 生格 与格 対格 造格 前置格
中1 - -ам -ами -ах
中2 -ей -ям -ями -ях
-ье -ья -ий -ьям -ьями -ьях
-ьё -е́й
中3 -же
-це
-че
-ше
-ещ
- -ам -ами -ах
中4 -ие -ям -ями -ях
中5 -мя -ена -ён
(-я́н)
-енам -енами -енах

— は主格に同じ
* は主格または生格に同じ
- はゼロ語尾
【中性形のおもな不規則変化】
дерево (木) небо (空)

5-3 女性名詞格変化表
女性
単数
単  数
語尾 主格 生格 与格 対格 造格 前置格
女1 -ой
女2 -га
-ка
-ха
-га
-ка
-ха
-ой
女3 -жа
-ча
-ша
-ща
-жа
-ча
-ша
-ща
-ей
(-о́й)
女4 -ца -ца -ей
(-о́й)
女5 -ей
(-ёй)
-ая -ая
-ея -ея
-уя -уя
女6 -ья -ья -ьи -ье -ью -ьей
(-ьёй)
-ье
女7 -ия -ия -ей
女8 -ью
女9 -жь
-чь
-шь
-щь
-жь
-чь
-шь
-щь
-ью
女性
複数
複 数
語尾 主格 生格 与格 対格 造格 前置格
女1 - -ам * -ами -ах
女2 -га
-ка
-ха
- -ам * -ами -ах
女3 -жа
-ча
-ша
-ща
- -ам * -ами -ах
女4 -ца - -ам * -ами -ах
女5 -ям * -ями -ях
-ая
-ея
-уя
女6 -ья -ьи -ий
(-е́й)
-ьям * -ьями -ьях
女7 -ия -ям * -ями -ях
女8 -ей -ям * -ями -ях
女9 -жь
-чь
-шь
-щь
-ей -ам * -ами -ах

* 主格または生格に同じ
- はゼロ語尾
【女性形の不規則変化】
мать (母) дочь (娘)

6.物主代名詞 (притяжательные местоимения)

6-1 мой 「わたしの」、 твой 「君の」、 свой 「自分の」
男 性 中 性 女 性 複 数
主格 мой моё моя́ мои́
生格 моего́ мое́й мои́х
与格 моему́ мое́й мои́м
対格 мой
моего́
моё мою́ мои́
мои́х
造格 мои́м мое́й мои́ми
前置格 моём мое́й мои́х

※ твой, свой はそれぞれ тво-, сво- の後に мой の語尾をつける。

6-2 наш 「わたしたちの」, ваш 「あなた方の、君たちの、あなたの」
男 性 中 性 女 性 複 数
主格 наш на́ше на́ша на́ши
生格 на́шего на́шей на́ших
与格 на́шему на́шей на́шим
対格 наш
на́шего
на́ше на́шу на́ши
на́ших
造格 на́шим на́шей на́шими
前置格 на́шем на́шей на́ших

※ ваш も同様の変化をする。

6-3 чей 「誰の」
男 性 中 性 女 性 複 数
主格 чей чьё чья чьи
生格 чьего́ чьей чьих
与格 чьему́ чьей чьим
対格 чей
чьего́
чьё чью чьи
чьих
造格 чьим чьей чьи́ми
前置格 чьём чьей чьих

7.指示代名詞 (указательные местоимения)

7-1 этот 「これ・この」
男 性 中 性 女 性 複 数
主格 э́тот э́то э́та э́ти
生格 э́того э́той э́тих
与格 э́тому э́той э́тим
対格 主・生 э́то э́ту 主・生
造格 э́тим э́той э́тими
前置格 э́том э́той э́тих
7-2 тот 「あれ・あの、それ・その」
男 性 中 性 女 性 複 数
主格 тот то та те
生格 того́ той тех
与格 тому́ той тем
対格 主・生 то ту 主・生
造格 тем той те́ми
前置格 том той тех

8.定代名詞 (определительные местоимения)

8-1 весь 「すべて」
男 性 中 性 女 性 複 数
主格 весь всё вся все
生格 всего́ всей всех
与格 всему́ всей всем
対格 主・生 всё всю 主・生
造格 всем всей все́ми
前置格 всём всей всех

中性形の всё は単独で抽象名詞「すべてのこと」として用いられ、
複数形の все は単独で人間「全ての人」を表します。

8-2 сам 「自分自身」
男 性 中 性 女 性 複 数
主格 са́м само́ сама́ са́ми
生格 самого́ само́й сами́х
与格 самому́ само́й сами́м
対格 主・生 само́ сомоё
(сому́)
主・生
造格 сами́м само́й
(сомо́ю)
сами́ми
前置格 само́м само́й сами́х

9.疑問代名詞 (вопросительные местоимения)

9-1 кто「だれ」,что「なに」,сколько「いくつ」
主格 生格 与格 対格 造格 前置格
кто кого́ кому́ кого́ кем ком
что чего́ чему́ что чем чём
ско́лько ско́льких ско́льким ско́лько ско́лькими ско́льких
9-2 какой 「どのような、いかなる」
男 性 中 性 女 性 複 数
主格 -о́й -ое -а́я -и́е
生格 -о́го -о́й -и́х
与格 -о́му -о́й -и́м
対格 主・生 -о́е -у́ю 主・生
造格 -и́м -о́й -и́ми
前置格 -о́м -о́й -и́х

10.再帰代名詞 (возвратное местоимение) себя

主格 生格 与格 対格 造格 前置格
себя́ себе́ себя́ собо́й себе́

11.形容詞の格変化

11-1 硬変化 (нов-ый 型)
男 性 中 性 女 性 複 数
主格 -ый -ое -ая -ые
生格 -ого -ой -ых
与格 -ому -ой -ым
対格 -ый
-ого
-ое -ую -ые
-ых
造格 -ым -ой -ыми
前置格 -ом -ой -ых
11-2 硬変化/語尾にアクセント (молод-ой 型)
男 性 中 性 女 性 複 数
主格 -о́й -ое -а́я -ы́е
生格 -о́го -о́й -ы́х
与格 -о́му -о́й -ы́м
対格 -о́й
-о́го
-о́е -у́ю -ы́е
-ы́х
造格 -ы́м -о́й -ы́ми
前置格 -о́м -о́й -ы́х
11-3 軟変化 (син-ий 型)
男 性 中 性 女 性 複 数
主格 -ий -ее -яя -ие
生格 -его -ей -их
与格 -ему -ей -им
対格 -ий
-его
-ее -юю -ие
-их
造格 -им -ей -ими
前置格 -ем -ей -их
11-4 語幹末の子音が Г, К, Х のもの (русск-ий 型)
男 性 中 性 女 性 複 数
主格 -ий -ое -ая -ие
生格 -ого -ой -их
与格 -ому -ой -им
対格 -ий
-ого
-ое -ую -ие
-их
造格 -им -ой -ими
前置格 -ом -ой -их
11-5 語幹末の子音が Ж, Ч, Ш, Щ のもの (хорош-ий 型)
男 性 中 性 女 性 複 数
主格 -ий -ее -ая -ие
生格 -его -ей -их
与格 -ему -ей -им
対格 -ий
-его
-ее -ую -ие
-их
造格 -им -ей -ими
前置格 -ем -ей -их
11-6 божий (神の)型のもの
男 性 中 性 女 性 複 数
主格 -ий -ье -ья -ьи
生格 -ьего -ьей -ьих
与格 -ьему -ьей -ьим
対格 -ий
-ьего
-ье -ью -ьи
-ьих
造格 -ьим -ьей -ьими
前置格 -ьем -ьей -ьих

※順序数詞 тре́тий はこの型の変化をする。

12.個数詞の格変化 (число)

主格 生格 与格 対格 造格 前置格
1 оди́н одного́ одному́ оди́н*
одного́
одни́м одно́м
одно́ одно́
одна́ одно́й одно́й одну́ одно́й одно́й
одни́ одни́х одни́м одни́*
одни́х
одни́ми одни́х
2 男中 два двух двум два*
двух
двумя́ двух
две две*
двух
3   три трёх трём три*
трёх
тремя́ трёх
4   четы́ре четырёх четырём четы́ре*
четырёх
четырьмя́ четырёх
5   пять пяти́ пяти́ пять пятью́ пяти́
8   во́семь восьми́ восьми́ во́семь восьмью́ восьми́
10   де́сять десяти́ десяти́ де́сять десятью́ десяти́
11   оди́н-надцать оди́н-надцати оди́н-надцати оди́н-надцать оди́н-надцатью оди́н-надцати
30   три́дцать тридцати́ тридцати́ три́дцать тридцатью́ тридцати́
40   со́рок сорока́ сорока́ со́рок сорока́ сорока́
90   девяно́сто девяно́ста девяно́ста девяно́сто девяно́ста девяно́ста
100   сто ста ста сто ста ста
50   пятьдеся́т пяти́десяти пяти́десяти пятьдеся́т пятью́десятью пяти́десяти
80   во́семь-десят восьми́-десяти восьми́-десяти во́семь-десят восемью́-десятью восьми́десяти
200   две́сти двухсо́т двумста́м две́сти двумяста́ми двухста́х
300   три́ста трёхсо́т трёмста́м три́ста тремяста́ми трёхста́х
500   пятьсо́т пятисо́т пятиста́м пятьсо́т пятьюста́ми пятиста́х
1000 ты́сяча ты́сячи ты́сяче ты́сячу ты́сячей ты́сяче
ты́сячи ты́сяч ты́сячам ты́сячи ты́сячами ты́сячах
2000   две ты́сячи двух ты́сяч двум ты́сячам две ты́сячи двумя́
ты́сячами
двух ты́сячах
5000   пять ты́сячи пяти́ ты́сяч пяти́ ты́сячам пять ты́сячи пятью́
ты́сячами
пяти́ ты́сячах
100万 миллио́н миллио́на миллио́ну миллио́н миллио́ном миллио́не
миллио́ны миллио́нов миллио́нам миллио́ны мииллио́нами миллио́нах
200万   два
миллио́на
двух
миллио́нов
двум
миллио́нам
два
миллио́на
двумя́
мииллио́нами
двух
миллио́нах
500万   пять
миллио́нов
пяти́
миллио́нов
пяти́
миллио́нам
пять
миллио́нов
пятью́
мииллио́нами
пяти́
миллио́нах

* 活動体(人・動物)の対格は生格と同じ。(合成数詞の末尾では主格に等しくなる)

13.集合数詞 (собирательные числительные)

集合数詞は、全部で9語だけで、性、数の区別はない。
集合数詞が主格のとき、関係する名詞・形容詞は複数性格、主格以外のときは、関係する名詞・形容詞は複数で格は数詞に一致する。

1.必ず集合数詞を用いる場合
1) 動作の同時性
дво́е часо́в (時計2個)、 тро́е су́ток (3昼夜)
2)人称代名詞 мы, вы, они とともに
Нас бы́ло дбо́е — брат и я. 僕たちは弟と私の二人だった。
3) дети とともに
тро́е дете́й 子供3人 ше́стеро дете́й 子供6人
4) 対を表すとき
дво́е носко́в (靴下2足= две па́ры носко́в )
2.集合数詞を用いてもよい場合
1) 男を表す名詞とともに
2) 動物の子を表す男性名詞とともに
3) 複数形だけの名詞で、5以上の基数詞と結合する場合(普通、個数詞をもちいる)
【集合数詞の格変化表】
集合数 主格 生格 与格 対格 造格 前置格
дво́е двои́х двои́м 主・生 двои́ми двои́х
тро́е трои́х трои́м 主・生 трои́ми трои́х
че́тверо -ры́х -ры́м 主・生 -ры́ми -ры́х
пя́теро -ры́х -ры́м 主・生 -ры́ми -ры́х
ше́стеро -ры́х -ры́м 主・生 -ры́ми -ры́х
се́меро -ры́х -ры́м 主・生 -ры́ми -ры́х
во́сьмеро -ры́х -ры́м 主・生 -ры́ми -ры́х
де́вятеро -ры́х -ры́м 主・生 -ры́ми -ры́х
10 де́сятеро -ры́х -ры́м 主・生 -ры́ми -ры́х

14. 動詞 (глагол)

14-1 動詞の現在人称変化
動詞の現在時制では、人称と数(単・複)により6通りに変化します。その変化には Ⅰ 式と Ⅱ 式の2パターンがある。
【動詞の基本変化表】
  第Ⅰ式変化 第Ⅱ式変化
不定形 чита́ть (読む) говори́ть (話す)
現在語幹 чита́- говор-
я (単数・一人称) чита́ю говорю́
ты (単数・二人称) чита́ешь говори́шь
он,она,оно (単数・三人称) чита́ет говори́т
мы (複数・一人称) чита́ем говори́м
вы (複数・二人称) чита́ете говори́те
они (複数・三人称) чита́ют говоря́т

1.動詞の変化しない元の形(原型)を不定形という。
普通、不定形には語尾 -ть が付く。「読む」(читать)を例にとると、不定形から -ть を取り除いた部分 чита- を不定形語幹という。
2.上の動詞の基本変化表のように、各人称に共通の部分 чита- を現在語幹とよぶ。
3.それ以外の変化する部分(太字)を現在人称変化語尾とよぶ。
第Ⅰ式変化人称語尾 -ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют
第Ⅱ式変化人称語尾 -ю, -ишь, -ит, - им, -ите, -ят
14-2 第 Ⅰ 式変化
1.第 Ⅰ 式変化の語幹はほとんどが母音に終わる。
2.語尾
無アクセント語尾 -ю/у, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют/ут
アクセント語尾  -ю́/у́, -ёшь, -ёт, -ём, -ёте, ю́т/у́т
3.第 Ⅰ 式変化の特異型
1)不定形末尾
-овать 型(現在語幹は -овать をとり除いたもの)
不定形の末尾 -овать -у- に代えて、第 Ⅰ 式変化の語尾をつける。
2)不定形末尾 -евать 型(現在語幹は -овать をとり除いたもの)
不定形の末尾 -евать -ю- に代えて、第 Ⅰ 式変化の語尾をつける。
* -евать の前の子音が ж, ч, ш, щ, ц の場合は、正書法規則により -евать -у- に代える。
3)不定形末尾 -ава́ть 型(現在語幹は -ава́ть をとり除いたもの)
不定形の末尾 -ава́ть をとり除き、第 Ⅰ 式変化の語尾をつける。
ただし、語尾にアクセントがくるので -е- -ё- となる。
4)不定形の末尾 -нуть 型(現在語幹は -уть をとり除いたもの)
不定形の末尾 -нуть を、単数1人称(я)では 、複数三人称(они)で -ут 、となるほかは第 Ⅰ 式変化の
語尾をつける。
ただし、語尾にアクセントがある場合は -е- -ё- となる。
5)不定形語幹末尾が -я- 型(現在語幹は -я- をとり除いたもの)
人称変化は第 Ⅰ 式変化。ただし、語尾にアクセントがある場合は -е- -ё- となる。
【第 Ⅰ 式変化の基本変化表】
  不定形 я ты он
,она
,оно
мы вы они
чита́ть 読む чита́ю чита́ешь чита́ет чита́ем чита́ете чита́ют
гуля́ть 散歩する гуля́ю гуля́ешь гуля́ет гуля́ем гуля́ете гуля́ют
уме́ть …できる уме́ю уме́ешь уме́ет уме́ем уме́ете уме́ют
a) рисова́ть 描く рису́ю рису́ешь рису́ет рису́ем рису́ете рису́ют
чу́вствовать 感じる чу́вствую чу́вствуешь чу́вствует чу́вствуем чу́вствуете чу́вствуют
b) воева́ть 戦う вою́ю вою́ешь вою́ет вою́ем вою́ете вою́ют
танцева́ть* ダンスする танцу́ю танцу́ешь танцу́ет танцу́ем танцу́ете танцу́ют
c) дава́ть 与える да́ю даёшь даёт даём даёте даю́т
встава́ть おきる встаю́ встаёшь встаёт встаём встаёте встаю́т
узнава́ть 気がつく узнаю́ узнёшь узнёт узнём узнёте узню́т
d) дви́нуть 動かす дви́ну дви́нешь дви́нет дви́нем дви́нете дви́нут
верну́ться 戻る верну́сь вернёшься вернётся вернёмся вернётесь верну́тся
e) ла́ять ほえる ла́ю ла́ешь ла́ет ла́ем ла́ете ла́ют
наде́яться 期待する наде́юсь наде́ешься наде́ется наде́емся наде́етесь наде́ются
смея́ться 笑う смею́сь смеёшься смеётся смеёмся смеётесь смею́тся
14-3 第 Ⅱ 式変化
1.第 Ⅱ 式変化の語幹は子音で終わるものが多いが、必ずしもそうであるとは限らない。
2.語尾 -ю/у, -ишь, -ит, -им, -ите, -ят/ат
3.現在語幹は不定形の末尾の -ть および、不定形語幹末尾の母音をひとつとり除いたもの。
4.第 Ⅱ 式変化の特異型。
1)語幹、語尾は基本形に同じですが、アクセントが単数一人称以外で語幹に移動するものがある。
2)現在語幹の末尾が歯音 т, д, с, з, ст のものは、単数一人称の語幹末尾で子音がそれぞれ ш, ж, ч/щ, ж, щ に交代する。
※ アクセントの移動をともなうものがある。
3)現在語幹の末尾が п, б, ф, в, м のものは、単数一人称の語幹末に -л- が挿入される。
※ アクセントの移動をともなうものがある。
【第 Ⅱ 式変化の基本変化表】
  不定形 я ты он
,она
,оно
мы вы они
говори́ть 話す говорю́ говори́шь говори́т говори́м говори́те говоря́т
ве́рить 信じる ве́рю ве́ришь ве́рит ве́рим ве́рите ве́рят
стоя́ть 立っている стою́ стои́шь стои́т стои́м стои́те стоя́т
лежа́ть 横たわっている лежу́ лежи́шь лежи́т лежи́м лежи́те лежа́т
a) кури́ть 喫煙する курю́ ку́ришь ку́рит ку́рим ку́рите ку́рят
смотре́ть 見る смотрю́ смо́тришь смо́трит смо́трим смо́трите смо́трят
учи́ться 学ぶ учу́сь у́чишься у́чится у́чимся у́читесь у́чатся
b) лете́ть 飛ぶ лечу́ лети́шь лети́т лечи́м лети́те летя́т
руководи́ть 指導する руковожу́ руководи́шь руководи́т руководи́м руководи́те руководя́т
ходи́ть* 歩く хожу́ хо́дишь хо́дит хо́дим хо́дите хо́дят
проси́ть* たのむ прошу́ про́сишь про́сит про́сим про́сите про́сят
вози́ть* 運ぶ вожу́ во́зишь во́зит во́зим во́зите возя́т
c) спать 眠る сплю́ спишь спит спим спи́те спят
люби́ть* 愛する люблю́ лю́бишь лю́бит лю́бим лю́бите лю́бят
гото́вить 準備する гото́влю гото́вишь гото́вит гото́вим гото́вите гото́вят
корми́ть* 養う кормлю́ ко́рмишь ко́рмит ко́рмим ко́рмите ко́рмят
14-4 動詞の過去形 (прошедшее время)
1.動詞の過去形の作り方
動詞の過去形は、男性・女性・中性・複数の4つがあり、主語の性と数に合わせて用いる。 不定形語幹(不定形から -ть を除いたもの)に過去語尾を付ける。
(男性)、 -ло (中性)、 -ла (女性)、 -ли (複数)
不 定 形 過 去 形
男 性 中 性 女 性 複 数
чита́ть чита́-л чита́-ло чита́-ла чита́-ли
говори́ть говори́-л говори́-ло говори́-ла говори́-ли
писа́ть писа́-л писа́-ло писа́-ла писа́-ли
быть бы-л бы́-ло бы-ла́ бы́-ли

※過去形は主語の性数に合わせるので、主語が я や ты の場合、男・女の区別に注意しなければならない。ただし вы の場合はつねに複数形を用いる。

2. быть の過去形
動詞 быть は「ある・いる」の意味だが、現在形で「~だ」、「~である」などのようには用いない。
бы(男性) бы-ла́(女性) бы́-ло(中性) бы́-ли(複数)
※女性形の力点移動に注意
1) Вчера была хорошая погода. きのうはよい天気だった。(きのうはよい天気があった)
主語は хорошая погода (女性形)で вчера は副詞。
2) Сегодня было занятие. きょう授業があった。
主語は занятие (中性形)で сегодня は副詞。
3) Я был в парке. ぼくは公園に行った(いた)。
14-5 動詞の未来形 (будущее время)
1. быть を用いた未来形(不完了体の未来形)
「いる・ある」の意味の他、「行く・来る」の意味でも用いられる。 быть の人称・数に応じた変化形に、動詞の不定形(不完了体動詞のみ)をそえて作られる。
【 быть の人称変化】
不定形 я ты он,она,оно мы вы они
быть бу́ду бу́дешь бу́дет бу́дему бу́дете бу́дут

1)未来形
Завтра будет понедельник. 「あしたは月曜日です」
Завтра будет тепло. 「あしたは暖かい」
Я буду в парке. 「私は公園へ行きます」
2)合成未来 ( быть の未来形+不完了体動詞不定形)
Что вы будете делать завтра. 「あしたは何をしますか」
Я буду работать. 「仕事をします」
Я буду читать дома. 「私は家で読書します」

2. 完了体動詞を用いる
完了体動詞そのものを人称と数により変化させ用いる。
Сегодня я прочту этот роман 「今日この小説を読み(終えてしまい)ます」
Завтра она пойдёт в магазин. 「あした彼女は店に出かけます」
14-6 動詞の不完了体と完了体 (несовершенный вид и совершенный вид)
ロシア語の動詞の大部分には、不完了体と完了体の二つのタイプがある。不完了体は進行中動作や習慣的・反復的動作を表すのに対し、完了体は動作の完了を表す。
不完了体 (несовершенный вид) 完了体 (совершенный вид)
1.動作の過程や動作の有無(経験)
動作の事実のみをあらわし、完了や結果にかかわらない。日本語では「書いている(いた)」「読んでいる(いた)」と表現できる。
Сейчас я пишу письмо.
今私は手紙を書いている。
Я читал эту книгу.
私はこの本を読んでいた(読んだことがある)。
1.動作の完了(動作が完了しその結果が表れている)
日本語では「書いた、書いてしまった」「読んだ、読んでしまた」などと表現できる。
Вчера я написал письмо.
昨日、私は手紙を書いた(書いてしまった、書き終えた)。
Я прочитал эту книгу.
私はこの本を読んだ(読んでしまった、読み終えた)。
2.動作の進行や継続
Я изучаю русский язык год.
私は一年間ロシア語を勉強している。
Я читал роман весь день.
私は一日中小説を読んでいた。
2.一瞬の動作
3.動作の反復
Каждый день я гуляю в парке.
わたしは毎日公園を散歩する。
Обычно он встаёт в шесть часов.
普段、彼は6時に起きる。
3.一回限りの動作
4.動作の同時性
Он сидел на стуле и читал газету.
彼はいすに腰掛けて新聞を読んでいた。
4.動作の順次性をあらわす

1.不完了体を用いる場面
1)不変の真理をあらわす
Солнце освешает Землю.
2)経験を表す
Я читал этот роман.
3)命令法での動作の着手・催促・勧誘
4)否定の命令形
5)不定形で用いるとき
・否定の意図をあらすとき
・禁止・不必要をあらわすとき
・動作の着手・催促 ・動作の開始・継続・中断・終了を表す動詞とともに用いるとき
※ нача́ть / начина́ть, ко́нчить / конча́ть, продолжи́ть / продолжа́ть など「…し始める」、「…し終える」、「…し続ける」などを表すとき、後におく不定形動詞は必ず不完了体を用いる。
2.完了体を用いる場面
1)動作の結果が残っているまたは達成されたことをあらわす
2)1回限りの具体的行為に関する命令

15.形動詞 (причастие)

15-1 能動形動詞
1.能動形動詞現在
1)不完了体動詞の現在3人称複数形の最後の -т を -щий に代える。
2)関係する名詞に応じて、性・数・格を一致させる。
3)変化形は хороший 型の語尾変化をする。
不 定 形 3人称複数現在形 能動形動詞現在形 意 味
чита́ть чита́ют чита́ю-щий 読んでいる(ところの)
писа́ть пи́сут пи́щу-щий 書いている
стоя́ть стоя́т стоя́-щий 立っている
говори́ть говоря́т говоря́-щий 話している
петь пою́т пою́-щий 歌っている
интересова́ть интересу́ют интересу́ю-щий 興味を抱いている
2.能動形動詞過去
1)不完了体、完了体動詞のいずれからも作られる。
2)動詞の過去語幹に -вший (母音のあと)または、 -ший (子音のあと)をそえる。
不 定 形 過去形 能動形動詞過去形 意 味
чита́ть чита́-л чита́-вший 読んでいた(ところの)
прочита́ть прочита́-л прочита́-вший 読み終えた
писа́ть писа́-л писа́-вший 書いていた
написа́ть написа́-л написа́-вший 書き終えた
принести́ принёс принёс-ший 持ってきた
помо́чь помо́г помо́г-ший 助けた
верну́ться верну́-лся верну́-вшийся 帰った
※ идти の能動形動詞過去は шедший となる。прийти → пришедший
3.能動形動詞の用法
1)名詞を修飾する場合は、名詞の前に形動詞を置く。
играющий мальчик
спящая красавица
поющая женщина
интересующий меня вопрос
2)形動詞が補語や状況語をともなう場合、修飾される名詞のあとに、コンマで区切っておかれる。
друг, живущий в Москве
мальчик, читающий книгу
мальчик, прочитавший книгу
※形動詞では、 ся 動詞の -ся は母音のあとでも -сь とならず -ся のままである。
15-2 被動形動詞
1.被動形動詞現在 〔~されている(ところの)〕
不完了体他動詞の一人称複数現在形に -ый をそえる。
不定形 一人称複数現在形 被動形動詞現在形 意 味
чита́ть чита́ем чита́ем-ый 読まれる(ところの)
люби́ть люби́м люби́м-ый 愛される
2.被動形動詞過去長語尾形 〔~された(ところの)〕
1)完了体他動詞の不定形末尾が -ать, ять, -еть で終わるものは、不定形語幹に -нный をそえてつくる。不定形語幹の最後の母音にアクセントがある時は1つ前の音節に移動する。
2)不定形末尾 -ить の第Ⅱ式変化動詞および現在語幹が子音で終わる動詞は、原則として一人称単数形の現在語幹に -енный をそえてつくる。アクセントは2人称単数現在形と同じ。
3)いくつかの特殊変化動詞は、不定形語幹に -тый をそえる。
不定形 一人称単数
現在形
二人称単数
現在形
被動形動詞
過去形
意 味
прочита́ть     прочи́та-нный 読まれた(ところの)
написа́ть     напи́са-нный 書かれた
обеща́ть     обе́ща-нный 約束された
изучи́ть изучу́ изу́чишь изу́ч-енный 研究された
постро́ить постро́ю постро́ишь постро́-енный 建てられた
изобрази́ть изображу́ изобрази́шь изображ-ённый 描写された
бро́сить бро́шу бро́сишь бро́ш-енный 捨てられた
купи́ть куплю́ ку́пишь ку́пл-енный 買われた
принести́ принесу́ принесёшь принес-ённый 持ってこられた
откры́ть     откры́-тый 開けられた
уби́ть     уби́-тый 殺された
3.被動形動詞過去長語尾形の用法
被動形動詞過去長語尾形は、名詞の限定および修飾語として用いられる。
その際、関係する名詞の性・数・格に合わせて、形容詞硬変化と同様の変化をする。
また、いくつかの被動形動詞過去は形容詞として用いられる。
1)名詞を修飾する場合は、名詞の前に置く。
прочитанная книга
написаное письмо
прочитанная мной книга
написанное им(ей) письмо
2)補語や状況語をともなう場合、修飾される名詞のあとに、コンマで区切って置く。
текст, переведенный нами, очень труден
книга, написанная професором, была трудна
дом, построенный из камня
4.被動形動詞過去短語尾形
被動形動詞語尾 男性形 女性形 中性形 複数形
-нный -на -но -ны
-ённый -ён -на -но -ны
-тый -та -то -ты

※ -нный では н 一つ脱落
※ -ённый ではアクセントは常に最終音節に


被動形動詞過去 男性形 女性形 中性形 複数形
прочи́танный прочи́та-н прочи́та-на прочи́та-но прочи́та-ны
принесё́нный принес-ё́н принес-ена́ принес-ено́ принес-ены́
откры́тый откры́т откры́-та откры-́то откры́-ты
5.被動形動詞過去短語尾形の用法
被動形動詞過去の短語尾形は受身(受動態)を表現する文で述語として用いられる。行為者などの「~によって」は造格であらわされる。

16.副動詞 (деепричастие)

・副動詞は、時・原因・理由・条件・付帯的条件などを表すことができる副詞句として文中で使われる。
・副動詞は副詞と同じなので、性・数・格による変化はない。
・副動詞の動作の主体と文の主語は常に同一である。

16-1 不完了体副動詞
1.不完了体副動詞のつくりかた
不完了体動詞の現在語幹に接尾辞 -я を付ける。(ж, ч, ш, щ の後では -а)
不定形 現在語幹 副動詞 意 味
чита́ть чита́-ют чита́-я 読みながら
говори́ть говор-я́т говор-я́ 話しながら
слы́шать слы́ш-ат слы́ш-а 聞き(耳にし)ながら
идти́ ид-у́т ид-я́ 行きながら(行きつつ)
улыба́ться улыба́-ются улыба́-ясь にこにこしながら
ложи́ться лож-а́т лож-а́сь 横になりながら

-авать の動詞では不定形から -ть を取り除いて -я を付ける。
不定形 不定形語幹 副動詞 意 味
дава́ть дава́-ть дава́-я 与えながら
узнава́ть узнава́-ть узнава́-я 知りながら
встава́ть встава́-ть встава́-я 起きながら
2.不完了体副動詞の意味と用法
主文の述語動詞の動作と同時に行われる副次的動作をあらわすので、「~しながら、~するとき」などと訳すことができる。
また、原因、条件、譲歩などの意味で用いられることもある。
Читая письмо сына, мать улыбалась.
息子の手紙を読みながら、母は微笑んでいた。
Каждое утро сидя в поезде, они разговоривают о своих делах.
毎朝、彼らは列車に乗っているとき、自分たちのことについて話します。
Не зная японского языка, он не может перевести этот текст.
日本語を知らないので、彼はこのテキストを訳せません。
16-2 完了体副動詞
1.完了体副動詞のつくりかた
1)完了体動詞の過去語幹に、母音のあとでは -в (まれに -вши )、 子音のあとでは -ши をつける。
2) ся 動詞の場合、母音のあとではつねに -вшись 、子音のあとでは -шись となる。
3) идти́ や нести́ などの運動動詞に接頭辞が付いた完了体は、不完了体副動詞を使うほうが普通である。
прийти́ 「着く」 → прид-я́
принести́ 「持って来る」 → принес-я́
不定形 過去語幹 副動詞 意 味
прочита́ть прочита́-л прочита́-в 読み終えて
сказа́ть сказа́-л сказа́-в 言って
зако́нчить зако́нчи-л зако́нчи-в 終えて
верну́ться верну́-лся верну́-вшись 帰って
принести́ принёс придя́
(принёс-ши)
持ってきて

2.完了体副動詞の用法
主文の述語動詞の動作が行われる以前に、副動詞で表わされる動作が完了したことをあらわし、「~して(から)、~し終えて、~すると」などと訳すことができる。

附録1 前置詞 в と на

1. в と на (~の中に、~の上に)
Книга лежит в столе. 本は机の中にあります。
Книга лежит на столе. 本は机の上にあります。
2. на ~で(交通手段)
на машине 車で、 на автобусе バスで、 на поезде 列車で
※ метро, такси, велосипед, мотоцикл, лодка は ≪ на + 乗り物(前置格)≫のみ使用する。
3.場所を表す в と на (~に、~で)
в と на の使い分けは習慣によって決まっている。したがって1つ1つ覚える必要があるが、下記は大まかな使い分けである。
в を用いる 障害物のあるところ(教育施設、建物、森、林)
狭いところ(廊下、小道、海峡、入江、谷間)
河口、山脈、空気・ガス・霧等の自然現象
物語や小説等の文筆・講演
地名、地域、国名、旅行など
на を用いる 広がりや台地のようなところ(草原、平野、島、群島、山、半島、岬、道路、階段、テラス)
活動を伴う場所(スポーツ施設、交通、通信、放送施設)
川、海、湖
授業、講義、会議、方向、天体
 建物、教育施設
в: дом, гостиница, музей, школа, институт, училище, академия, лаборатория
на: радиостанция, телестудия, выставка, дача, склад, этаж, лестница, балкон
 授業
в: практикум
на: урок, лекция, курсы, занятия, семинар, экзамен, кафедра
 学年
в: класс, аспирантура (в третьем классе - в школе)
на: курс, факультет (на втором курсе - в университете)
 仕事の分野と場所
в: промышленность, сельское хозяйство, торговля, печать, искусство, строительство, судостроение, связь, мастерская
на: транспорт, производство, завод, фабрика, предприятие
 店や市場
в: магазин, гастроном, киоск, столовая, буфет, ресторан, аптека, парикмахерская, лавка,
на: рынок, базар, ярмарка
 交通、通信、放送施設
в: порт, аэропорт, гавань
на: пристань, рейд, аэродром, вокзал, станция, почта, телеграф, остановка
 旅行
в: отпуск, командировка, экспедиция, поездка, путешествие, поход
на: экскурсия, прогулка
 文筆、講演
в: статья, рассказ, роман, рецензия, конспект, речь, ответ, приветствие, договор, доклад, заявление, вопрос
 道路、広場
в: переулок, тупик, коридор
на: улица, проспект, перекрёсток, мостовая, шоссе, бульвар,набережная, сквер, площадь
 スポーツ競技、スポーツ施設
в: (во) встреча, бассейн, гимнастический зал
на: игра, соревнование, турнир, конкурс, стадион, каток, лыжная база, беговая дорожка, спортивная площадка, ринг, корт
 政党、団体
в: партия, общество, кружок, секция
 会議、催し
на: собрание, съезд, митинг, когресс, заседание, концерт, демонстрация, фестиваль спектакль, банкет, балет
 大陸と地帯
в: Европа, Азия, Африка, Антарктика, Арктика, тропики, субтропики, тундра, тайга, степь, пустыня, долина, низина, низменность, зона
на: континент, экватор, полюс, равнина, возвышенность
 地名
в: Москва, Токио, Осака, Сибирь, Хиросима
на: Окинава, Гинза, Фудзияма
 行政単位
в: страна, государство, край, область, район, город, село, посёлок, деревня
на: родина, Дальний Восток
 国名
в: Россия, Япония, Польша, КНР, США
на: Куба, Филиппины, Кипр
 島、半島、群島、岬
в: Сицилия
на: Сахалин, Капри, Кольский полуостров, Курильские острова, Корсика
 河川、湖、海、浜辺
в: пролив, залив, устье, дельта
на: Волга, Дунай, Байкал, Мичиган, Бива, Чёрное море, Жёлтое море
 山脈、山
в: Анды, Пиренеи, Карпаты, Альпы
на: Кавказ, Памир, Фудзияма, Урал

付録2 ロシア語電話託送(通話)表 Фонетический код

А Антон,Анна К Константин, Кирилл Х Харитон
Б Борис Л Линия Ц Цапля
В Василий, Виктор М Михаил Ч Чашка, Человек
Г Григорий Н Николай, Надежда, Нина Ш Шура
Д Дмитрий О Олег Щ Щавель
Е Елена П Петр Ъ Твёрдый знак
Ё Ёлка Р Роман Ы Ы
Ж Жемчут С Светлана Ь Мягкий знак
З Зина Т Тамара, Тимофей Э Эдуард
И Иван У Ульяна Ю Юрий
Й И краткое Ф Фёдор Я Яков

附録3 ロシア語文法用語

[1]品詞 ча́сть ре́чи
  (1)独立詞 самостоя́тельные слова́
    名詞 и́мя существи́тельое
    形容詞 и́мя прилага́тельное
    数詞 и́мя числи́тельное
    代名詞 местоиме́ние
    動詞 глаго́л
    副詞 наре́чие
  (2)補助詞 служе́бные слова́
    前置詞 предло́г
    接続詞 сою́з
    小詞 части́ца
    間投詞 междоме́тие
[2]文 предложе́ние
  単文 просто́е предложе́ние
  複文 сло́жное предложе́ние
  平叙文 повествова́тельное предложе́ние
  疑問文 вопроси́тельное предложе́ние
  命令文 побуди́тельное предложе́ние
  感嘆文 восклица́тельное предложе́ние
  人称文 ли́чное предложе́ние
  不定人称文 неопределённо-ли́чное предложе́ние
  普遍人称文 обобщённо-ли́чное предложе́ние
  無人称文 безли́чное предложе́ние
  不定法文 инфини́тивное предложе́ние
  文の成分 член предложе́ния
    主語 подлежа́щее
    述語 сказу́емое
    補語 дополне́ние
    定語 определе́ние
    状況後 состоя́тельство
[3]名詞 существи́тельное
  (1)性 род
    男性 мужско́й род
    女性 же́нский род
    中性 сре́дний род
  (2)数 число́
    単数 еди́нственное число́
    複数 мно́жественное число́
  (3)格 паде́ж
    主格 имени́тельный паде́ж
    生格 роди́тельный паде́ж
    与格 да́тельный паде́ж
    対格 вини́тельный паде́ж
    造格 твори́тельный паде́ж
    前置格 предло́жный паде́ж
    ※格変化 склоне́ние
  (4)その他  
    活動体名詞 одушевлённое существи́тельное
    不活動体名詞 неодушевлённое существи́тельное
[4]形容詞 прилага́тельное
  (1)性質形容詞 ка́чественное прилага́тельное
  (2)関係形容詞 относи́тельное прилага́тельное
  (3)物主形容詞 притяжа́тельное прилага́тельное
  (4)長語尾 по́лная фо́рма
  (5)短語尾 кра́ткая фо́рма
  (6)比較級 сравни́тельная сте́пень
  (7)最上級 превосхо́дная сте́пень
[5]数詞 числи́тельное
  (1)個数詞 коли́чественное числи́тельное
  (2)順序数詞 поря́дковое числи́тельное
  (3)集合数詞 собира́тельное числи́тельное
  (4)分数詞 дро́бное числи́тельное
[6]代名詞 местоиме́ние
  (1)人称代名詞 ли́чное местоиме́ние
  (2)再帰代名詞 возвра́тное местоиме́ние
  (3)物主代名詞 притяжа́тельное местоиме́ние
  (4)指示代名詞 указа́тельное местоиме́ние
  (5)定代名詞 определи́тельное местоиме́ние
  (6)疑問代名詞 вопроси́тельное местоиме́ние
  (7)関係代名詞 отоноси́тельное метоиме́ние
  (8)否定代名詞 отрица́тельное местоиме́ние
  (9)不定代名詞 неопределённое местоиме́ние
  ※名詞的代名詞 кто, что, я, он, никто́, кто́-нибудь
  ※形容詞的代名詞 чей, мой, како́й, ка́ждый, э́тот
  ※数詞的代名詞 ско́лько, сто́лько
[7]動詞 глаго́л
  (1)法 наклоне́ние
    不定法 инфинити́в
    命令法 императи́в
    仮定法 усло́вное наклоне́ние
  (2)変化 спряже́ние
    第1変化動詞 глаго́л пе́рвого спряже́ния
    第2変化動詞 глаго́л второ́го спряже́ния
  (3)時制 вре́мя
    現在

настоя́щее вре́мя

    過去 проше́дшее вре́мя
    未来 бу́душее вре́мя
  (4)体 вид
    完了体 соверше́нный вид
    不完了体 несоверше́нный вид
  (5)相 зало́г
    能動相 акти́в
    被動相 пасси́в
  (6)運動の動詞 глаго́л движе́ние
    定動詞 глаго́л определённого движе́ния
    不定動詞 глаго́л неопределённого движе́ния
[8]副動詞 дееприча́стие
[9]形動詞 прича́стие